Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SPRZĘTU ROWEROWEGO

NAROWERY.PL

 

1) Opłata za wypożyczony sprzęt pobierana jest z góry na podstawie obowiązującego cennika wypożyczalni rowerów i sprzętu rowerowego NAROWERY.PL

2) Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamość Wypożyczającego.

3) Na czas wypożyczenia Wypożyczalnia NAROWERY.PL skanuje/kseruje dokument, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

4) Wypożyczalnia przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać zwrócony.

5) Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna klienta za niewiarygodnego.

6) Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią NAROWERY.PL.

7) Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

8) Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający.

9) Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni NAROWERY.PL z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.

10) Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy wypożyczenia do zwrotu sprzętu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.

11) Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni NAROWERY.PL przy ul. Zimowej 1 w Rawiczu.

12) Jeżeli po 12 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

13) Wypożyczalnia NAROWERY.PL zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię NAROWERY.PL.

16) Za wady ukryte w sprzęcie Wypożyczalnia NAROWERY.PL nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA nr ..../..../........

Umowa zawarta w dniu .........................201...r., w Rawiczu, pomiędzy firmą Sprzedaż i naprawa rowerów holenderskich "Holender" Marcin Sołtysiak z siedzibą w Rawiczu, przy ulicy Ceglanej 16,

zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ NAROWERY.PL,

a .......................................................................................................................................

legitymując(ą)ym się……………………….......................... seria i numer..............................

tel. kontaktowy:…................................ zwan(ą)ym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

 

§ 1 Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru wraz z akcesoriami / bagażnika, według regulaminu wypożyczalni.

§ 2 Rower / bagażnik:........................................................................................

zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu ..............201...r. o godzinie: ...........

Sprzęt zostanie oddany do Wypożyczalni NAROWERY.pl, Rawicz, ul. Zimowa 1, w dniu ..............., do godziny ..........

§ 3 Kaucja:

§ 4 Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni NAROWERY.PL oraz akceptuje jego warunki.

Regulamin jest załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 5 Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry. Wysokość opłaty: .............................. 

§ 6 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z jego nieodpowiedniego korzystania.

§7 Za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, winę ponosi Wypożyczający, który pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą.

Wypożyczalnia NAROWERY.PL zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię NAROWERY.PL.

§8 Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni NAROWERY.PL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl